Posted on / Cuộc thi KHKT

Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2013-2014

Thực hiện Quy chế thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm với Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) (sau đây gọi tắt là Thông tư số 38), Bộ GDĐT hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và tổ chức cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học (sau đây gọi tắt là cuộc thi KHKT cấp quốc gia) năm học 2013-2014 như sau:

I. Mục đích

1. Khuyến khích học sinh trung học NCKH; sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn;

2. Góp phần đổi mớihình thức tổ chức hoạt động dạy học; đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập; pháttriển năng lực của học sinh; nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáodục trung học;

3. Khuyến khích các cơsở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở nghiên cứu, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu KHKT của họcsinh trung học;

4. Tạo cơ hội để họcsinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT của mình; tăng cường traođổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế.

II. Tổ chức triển khai

Để tổ chức hoạt động NCKH của học sinh trunghọc và chuẩn bị tham gia cuộc thi KHKT cấp quốc gia, Bộ GDĐT đề nghị cácsở GDĐT thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi mục đích, ý nghĩa của công tácNCKH của học sinh trung học và các quy định, hướng dẫn của Bộ GDĐT về cuộcthi KHKT cấp quốc gia đến cán bộquản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội.

2. Trên cơ sở quy chế và các quy định, hướng dẫn về cuộcthi KHKT cấp quốc gia năm học2013-2014, sở GDĐT chỉ đạo các phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục trung họclập kế hoạch, tổ chức triển khai công tác NCKH cho học sinh phù hợp với điềukiện thực tế của đơn vị, đặc điểm của địa phương, đối tượng học sinh, chươngtrình, nội dung dạy học của cơ sở giáo dục. Trong quá trình triển khai, cácđơn vị cần quan tâm tổ chức một số hoạt động sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *