Posted on / Cuộc thi KHKT

Các biểu mẫu đăng kí thi Khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học

Các biểu mẫu đăng kí thi Khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học

Download các công văn đính kèm dưới đây:

0 Phieu dang ki Du an du thi.doc

1 Phieu phe duyet DA.doc

2 Phieu xac nhan cua nguoi huong dan nghien cuu.doc

3 Phieu xac nhan cua co quan nghien cuu.doc

4 Phieu danh gia rui ro.doc

5 Phieu du an tiep tuc.doc

6 Mau bao cao ket qua nghien cuu.doc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *