Posted on / Cuộc thi KHKT

Thông tư ban hành Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông

Căn cứ Luật Giáo dục vào ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CPngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thikhoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông,

Điều 1. Ban hành kèm theo Thôngtư này Quy chế thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở vàtrung học phổ thông.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lựcthi hành kể từ ngày 17 tháng 12 năm 2012.

Điều3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trunghọc, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Giám đốc Sở Giáo dục vàĐào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *