Posted on / Cuộc thi KHKT

Hướng dẫn đăng ký dự thi Khoa học kỹ thuật

Ngày 24 tháng 6 năm 2013 Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có Công văn số 4241/BGDĐT-GDTrH  việc hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho tất cả học sinh trung học năm học 2013-2014 (sau đây gọi là Cuộc thi), Có quy định rõ về thời gian, địa điểm tổ chức Cuộc thi và thủ tục đăng kí dự thi.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 8609/BGDĐT-GDTrH

V/v: hướng dẫn đăng kí và nộp dự án online

Cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh giỏi 

trung học năm học 2013-2014

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013  

 

Kính gửi: – Các sở giáo dục và đào tạo;

– Các trường THPT chuyên thuộc trường đại học;

– Các trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ GDĐT.

Ngày 24 tháng6 năm 2013 Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có Công văn số 4241/BGDĐT-GDTrH vềviệc hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc giadành cho học sinh trung học năm học 2013-2014 (sau đây gọi là Cuộc thi), trongđó đã quy định rõ về thời gian, địa điểm tổ chức Cuộc thi và thủ tục đăng kí dựthi. Về việc đăng kí dự thi trên mạng, Bộ GDĐT hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Website của Cuộc thi đượcchuyển về địa chỉ http://giaoducphothong.edu.vn(thay cho địa chỉ http://thikhoahockithuat.edu.vnnhư đã thông báo trong Công văn 4241);

2. Trong trang chủ của website http://giaoducphothong.edu.vn, chọn mục”KHOA HỌC KĨ THUẬT” để đến trang quản lí Cuộc thi. Mọi thông tin vềCuộc thi sẽ được Ban tổ chức cập nhật thường xuyên trong trang này.

3. Mỗi đơn vị dự thi sẽ đượccấp 01 tài khoản đăng nhập vào mục “Nộp bài dự thi” để thực hiện việcđăng kí và nộp dự án dự thi.

– Thời hạn hoàn thành việc đăngkí dự thi: ngày 15/01/2014;

– Thời hạn nộp các dự án dựthi: ngày 30/01/2014.

(Hệ thống đăngkí và nộp bài dự thi sẽ tự động đóng lại sau thời điểm nói trên).

Nhận được côngvăn này, Bộ GDĐT đề nghị mỗi đơn vị dự thi cử 01 cán bộ phụ trách và gửidanh sách (Họ và tên; Chức vụ; Điện thoại; Email) về địa chỉ email:[email protected] để được cấp tài khoản. Trong quá trình thực hiện,nếu có khó khăn, vướng mắc xin liên hệ với bộ phận hỗ trợ kĩ thuật (ôngNguyễn Hùng Chính, email: [email protected]; điện thoại: 0912796938) đểđược hướng dẫn giải quyết./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– TT Nguyễn Vinh Hiển để báo cáo;

– Lưu VT, Vụ GDTrH.

    TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC

PHÓ VỤ TRƯỞNG

 

 

(Đã kí)

 

Nguyễn Xuân Thành

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *