Posted on / Cuộc thi KHKT

Thông báo kết luận hội thảo “Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lí và giáo viên hướng dẫn học sinh NCKHKT”

Thông báo kết luận hội thảo “Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lí và giáo viên hướng dẫn học sinh NCKHKT”
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

——————

Số: 1505/TB-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày  03 tháng 12 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Thứ trưởng Trần Quang Quý tại Hội thảo

“Nâng cao năng lực chocán bộ quản lý và giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứukhoa học, kĩ thuật”

Ngày26/10/2013, tại thành phố Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội thảo “Nângcao năng lực cho cán bộ quản lý và giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoahọc, kĩ thuật”. Thứ trưởng Trần Quang Quý chủ trì Hội thảo. Tham dự Hộithảo có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ GDĐT; Đại diện lãnh đạo của 23 trườngđại học, viện nghiên cứu, 19 sở GDĐT, một số trường trung học phổ thông; Một sốnhà khoa học và đại diện Công ty Intel Việt Nam.

Hộithảo đã nghe báo cáo của các Vụ chức năng của Bộ giới thiệu về cuộc thi khoahọc, kĩ thuật (KHKT) cấp quốc gia và quốc tế dành cho học sinh trung học; phântích những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế vàđịnh hướng về các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và giáoviên hướng dẫn học sinh nghiên cứu KHKT. Hội thảo cũng đã nghe các báo cáo thamluận và ý kiến phát biểu của các trường đại học, các sở GDĐT tập trung traođổi, đề xuất các biện pháp tăng cường sự gắn kết giữa các trường đại học, việnnghiên cứu với các trường trung học trong hoạt động nghiên cứu KHKT của họcsinh; đề xuất cơ chế, chính sách tạo động lực cho các nhà khoa học, giảng viên,giáo viên tham gia hỗ trợ hoạt động nghiên cứu KHKT của học sinh; chính sách khuyếnkhích học sinh tham gia nghiên cứu KHKT; giải pháp nâng cao năng lực hướng dẫnhọc sinh nghiên cứu KHKT của giáo viên trung học.

Saukhi nghe các báo cáo, tham luận và các ý kiến tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ GDĐT TrầnQuang Quý kết luận như sau:

1.Hoạt động nghiên cứu KHKT của học sinh có ý nghĩa quan trọng đối với việc pháttriển giáo dục trung học; góp phần đổi mới hình thức tổ chức hoạt động dạy học;đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập, phát triển nănglực của học sinh; nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo viên và chất lượng dạyhọc trong các cơ sở giáo dục trung học.

2. Các Sở GDĐT tạo cần thực hiện tốt các nộidung công tác sau:

2.1.Tổ chức tuyên truyền rộng rãi mục đích, ý nghĩa của công tác nghiên cứuKHKT của học sinh trung học và các quy định, hướng dẫn của Bộ GDĐT về cuộcthi KHKT cấp quốc gia đến cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹhọc sinh và cộng đồng xã hội. Đề xuất các cơ chế, chính sách khuyến khích vàtạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và học sinh tham gia nghiên cứu KHKT.

2.2.Chỉ đạo các phòng GDĐT, các trường trung học chủ động xây dựng kế hoạch tổ chứchoạt động nghiên cứu KHKT hàng năm cho học sinh; Quan tâm tổ chức các cuộc thi KHKTcấp địa phương để lựa chọn được những dự án nghiên cứu có chất lượng tốt thamdự cuộc thi cấp quốc gia; Phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học, cácviện và trung tâm khoa học công nghệ; Sở khoa học và công nghệ; Liên hiệp cácHội Khoa học và kĩ thuật; Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (Vifotec);Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh/thành phố; Các nhà khoa học trongviệc hướng dẫn và đánh giá các đề tài khoa học của học sinh; tạo điều kiện vềcơ sở vật chất, thiết bị cho học sinh nghiên cứu khoa học và tham gia cuộc thi KHKTcấp quốc gia.

3.Các cơ sở giáo dục đại học, các viện nghiên cứu cần tích cực hỗ trợ các hoạtđộng nghiên cứu KHKT của học sinh trung học như:

3.1.Tích cực hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu KHKT của học sinh trung học như: Cửcác nhà khoa học, các giảng viên tham gia hướng dẫn học sinh nghiên cứu, thựchành thí nghiệm, tham gia các hội đồng giám khảo cuộc thi, các hoạt động tậphuấn; tạo điều kiện cho học sinh sử dụng các phòng thí nghiệm để thực hiện cácđề tài nghiên cứu; hỗ trợ triển khai cuộc thi KHKT cấp địa phương và quốc gia.

3.2.Đề xuất các chính sách khuyến khích các nhà khoa học, giảng viên tham gia hỗtrợ hoạt động nghiên cứu KHKT của học sinh trung học như: tính giờ hướng dẫn nghiêncứu khoa học cho các giảng viên tham gia hướng dẫn học sinh, ưu tiên các đề tàicấp cơ sở có sự tham gia của học sinh trung học,…

3.3.Đề xuất các chính sách khuyến khích học sinh trung học tham gia nghiên cứu KHKTnhư:

-Trao phần thưởng, học bổng cho học sinh đạt giải;

-Ưu tiên tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng.

4.Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường nghiên cứu, xem xét bố trí kinh phí từ nguồnkinh phí sự nghiệp khoa học – công nghệ để hỗ trợ tổ chức cuộc thi hàng năm; xuấtbản cuốn tài liệu hướng dẫn nghiên cứu khoa học để làm tài liệu tham khảo chocác sở GDĐT, các trường đại học và trường trung học, Chương trình Phát triểngiáo dục Trung học hỗ trợ kinh phí để phát hành tài liệu.

5.Vụ Giáo dục Trung học chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Vụ Giáo dục Đại học, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Cục Nhàgiáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Văn phòng Bộ GDĐT bổ sung, hoàn thiệnquy chế cuộc thi; Xây dựng các văn bản hướng dẫn Cuộc thi KHKT dành cho họcsinh trung học; Xây dựng cơ chế, chính sách với giảng viên và cán bộ nghiên cứutham gia hướng dẫn học sinh nghiên cứu KHKT; Xây dựng cơ chế ưu tiên, ưu đãiđối với các học sinh có công trình đạt giải. Những nội dung này cần được tiếnhành khẩn trương để có thể áp dụng được ngay từ năm học 2013-2014.

6.Vụ Giáo dục Trung học chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trườngkêu gọi các quỹ khuyến khích tài năng, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tàitrợ cho việc tổ chức và trao giải cho học sinh trong cuộc thi KHKT dành cho họcsinh trung học hàng năm.

Trênđây là kết luận Hội thảo nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và giáo viênhướng dẫn học sinh nghiên cứu KHKT. Bộ GDĐT thông báo đến các đại học, trườngđại học, viện nghiên cứu, sở GDĐT và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GDĐT đểbiết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng (để báo cáo và phối hợp chỉ đạo);
– Các sở GDĐT, cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu (để thực hiện);
– Vụ GDTrH, GDĐT, KHCN&MT;
– Cục KTKĐ, NGCB;
– Lưu: VT, VP.
TL. BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã kí)

 

 

Phạm Ngọc Phương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *