Posted on / Tin giáo dục

Thống kê số lượng bài thi theo môn học cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn

Dưới đây là các thống kê số lượng bài thi theo môn học cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn và dạy học tích hợp: Phần 1: Thống kế số lượng bài thi theo môn học cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn; Phần 2: Thống kê cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp.
thống kê số lượng bài thi theo môn học

I. Thống kế số lượng bài thi theo môn học cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn

•Số đơn vị tham gia: 29 sở GDĐT.
•Số bài dự thi: 944 bài, trong đó
– 389(41%) bài thi cá nhân; 557 (59%) bài thi tập thể;
– 622(66%) bài thi cấpTHCS; 324 (34%) bài thi cấp THPT.
•Trung bình 37 bài thi/ sở GDĐT

– 02sở GDĐT nhiều bài thi nhất: Cao Bằng (69 bài),Hải Dương(64 bài)

II. Thống kê cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp

•Số đơn vị tham gia: 43 Sở GDĐT.

•Sốbài thi: 1615 bài, trong đó

•1023 (63%) bài thi cá nhân; 592 (37%) bài thi tập thể;

•1177 (73%) bài thi cấp THCS; 438 (27%) bài cấp THPT.

•Trung bình 38 bài thi / sở GDĐT

– 02 sở GDĐT có nhiều bài thi nhất Bắc Giang (267 bài), Lào Cai (255 bài)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *