Posted on / Cuộc thi CDTH

Quyết định phê duyệt danh sách các cá nhân đạt giải năm học 2012-2013

Quyết định phê duyệt danh sách các cá nhân đạt giải và danh sách các đơn vị nhận phần thưởng trong cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học năm học 2012-2013.
phê duyệt các cá nhân đạt giải

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *