Posted on / Cuộc thi KHKT

Mẫu biểu kèm theo công văn hướng dẫn cuộc thi KHKT 2015

Download các biểu mẫu hướng dẫn cuộc thi KHKT 2015 đính kèm dưới đây:

Phieu Nguoi bao tro.doc

Huong dan ke hoach nghien cuu.doc

1a Phieu hoc sinh.doc

1b Phieu phe duyet DA.doc

1c Phieu co so nghien cuu co kiem soat.doc

2 Phieu xac nhan nha khoa hoc.doc

3 Phieu danh gia rui ro.doc

4 Phieu cho phep thong tin.doc

5 Phieu nghien cuu dong vat co xuong song 5A.doc

6 Phieu nghien cuu dong vat co xuong song 5B.doc

7 Phieu du an tiep tuc.doc

8 Phieu danh gia rui ro chat nguy hiem.doc

9 Phieu su dung mo nguoi va dong vat co xuong song (6B).doc

10 Phieu tham du cua con nguoi.doc

BanDangKiDuThi.doc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *