giáo dục phổ thông

Giới thiệu

Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất Học liệu (Trung tâm Học liệu) Trung tâm được thành lập nhằm mục đích nghiên cứu, chia sẻ tài liệu và hướng nghiệp cho các bạn trẻ đang theo học các cấp phổ thông. Cho đến nay, với nỗ lực của các thế hệ cán bộ, Trung tâm đã gặt hái được nhiều thành công trên các lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất và cung ứng các sản phẩm, thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học ở các cấp bậc học, từ mầm non cho đến đại học.

giới thiệu giáo dục phổ thông

Chức năng của Trung tâm Học liệu:

Trung tâm Học liệu có chức năng nghiên cứu, sản xuất và phát hành các tài liệu, phương tiện nhằm phục vụ cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu của các Trường Đại học Sư phạm, Cao đẳng Sư phạm, các trường phổ thông, các trường tiểu học và mầm non trên toàn quốc.

Nhiệm vụ của Trung tâm Học liệu:

– Nghiên cứu, sản xuất các tài liệu phục vụ giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học.

– Giới thiệu và phát hành các sản phẩm của Trung tâm trong phạm vi toàn quốc.

– Liên kết với các Trung tâm nghiên cứu trong và ngoài nước để triển khai các dự án có liên quan tới nội dung giáo dục và đào tạo.

Quyền hạn của Trung tâm:

– Trung tâm Học liệu quản lý và sử dụng vốn, đất đai, nhà xưởng, văn phòng, thiết bị và các nguồn lực khác do các trường Đại học đóng góp, được quyền liên kết và tiếp nhận vốn, tài sản của các cơ quan trong và ngoài nước tài trợ.

– Trung tâm Học liệu được phép vay vốn và huy động vốn khi có nhu cầu phát triển sản xuất và mở rộng kinh doanh.

– Trung tâm Học liệu được quyền tự chủ ký các hợp đồng sản xuất, các hợp đồng kinh doanh và hợp đồng lao động. Đồng thời Trung tâm có quyền quyết định mức lương và sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng theo quy định của pháp luật hiện hành và theo Điều lệ tổ chức hoạt động của doanh nghiệp trong trường học.

– Trung tâm Học liệu được quyền đặt các đại lý trên phạm vi cả nước.

Trách nhiệm của Trung tâm:

– Trung tâm Học liệu chịu trách nhiệm xây dựng các kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm, các dự án nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh của Trung tâm trình các trường Đại Học.

– Theo định kỳ 3 tháng một lần, Trung tâm học liệu báo cáo với Hiệu trưởng về kết quả hoạt động của Trung tâm.

– Trung tâm Học liệu có trách nhiệm sử dụng các nguồn lực được cấp đúng mục tiêu, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm bảo toàn, phát triển vốn và thanh toán các nguồn vốn vay.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức Trung tâm học liệu