Chào mừng ngày báo chí cách mạng Việt Nam
Trong mọi thời đoạn lịch sử báo chí luôn được coi là thứ lợi khí sắc bén của Đảng, là cầu nối, là phương tiện phản ánh mọi mặt đời sống đất nước.

Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 là ngày kỉ niệm ra đời của báo “Thanh niên” do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập 21/6/1925. Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc đã nhận thức một cách vô cùng đúng đắn về vai trò, sức mạnh không cùng của sách báo. Trong suốt 30 năm buôn ba nơi xứ người để tìm ra con đường giành độc lập cho tổ quốc, tự do cho đồng bào thì báo chí chính là cầu nối, là một trong những mắt xích quan trọng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Nó là phương tiện giúp người truyền bá những tư tưởng của học thuyết Mac-Lênin - con đường giải phóng dân tộc, được thẩm thấu, ăn sâu bám rễ trong đông đảo quần chúng, biến sức mạnh tinh thần ấy thành sức mạnh vật chất tạo nên những cơn bão táp cách mạng quét sạch bè lũ ngoại xâm.

Tờ báo cách mạng đầu tiên của nước ta

Người còn nhấn mạnh tầm quan trọng tuyệt đối của báo chí-cơ quan ngôn luận của Đảng là không thay đổi trong mọi thời đoạn lịch sử. Báo chí nói riêng và văn học nghệ thuật nói chung được Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm sát sao. Người đặc biệt chú ý đến vai trò của nghệ sĩ. Theo Người, trên mặt trận này, những người làm công tác văn hóa, văn nghệ phải thấm nhuần quan điểm: Nghệ thuật - vũ khí, nghệ sĩ - chiến sĩ. Muốn nghệ thuật trở thành vũ khí và người nghệ sĩ đồng thời là chiến sĩ thì người nghệ sĩ phải đi thực tế, phải “ba cùng” với nhân dân. Người căn dặn: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Cũng như các chiến sĩ khác, chiến sĩ nghệ thuật có nhiệm vụ nhất định, tức là phụng sự kháng chiến, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, trước hết là công, nông, binh... Văn hóa, nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác không thể đứng ngoài, mà phải ở trong kinh tế và chính trị”.   

Những nhà báo đầu thế kỉ thứ XX

Trong lịch sử báo chí Việt Nam, từ những năm 60 thế kỉ 19 đã có “Gia Định báo” và một số báo khác lần lượt ra đời tại Sài Gòn, Hà Nội và một vài địa phương khác. Nhưng báo “Thanh niên” đã mở ra một dòng báo chí mới: báo chí cách mạng Việt Nam. Từ khi có báo “Thanh niên”, báo chí Việt Nam mới giương cao ngọn cờ cách mạng, nói lên ý chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam và chỉ rõ phương hướng đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Xuất phát từ ý nghĩa đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra Quyết định số 52 ngày 5/2/1985 lấy ngày 21/6 hằng năm làm Ngày báo chí Việt Nam nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm xã hội của báo chí, thắt chặt mối quan hệ giữa báo chí với công chúng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí.

Trong thời chiến thì báo chí được coi một thứ lợi khí sắc bén, một mặt trận quan trọng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Sang thời bình thì thứ vũ khí ấycàng trở nên quan trọng gấp bội, nó góp phần truyền bá, truyền tải đường lối,tư tưởng, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta đến từng người dân, nó là cầu nối, là hơi thở, là nhịp đập phản ánh mọi mặt đời sống của đất nước, xuyên thủng mọi biên giới.

Trải qua 88 năm hoạt động, nhìn lại thì quả thực đó là một chặng đường khá dài với biết bao những thăng trầm, biến thiên, nhưng cái cốt lõi và đáng ghi nhận ở đây là nền báo chí nước nhà ngày càng trưởng thành, vững mạnh thấm nhuần tính Đảng. Ngoài hệ thống báo Đảng và các cơ quan truyền thông của Chính phủ từ Trung ương tới địa phương còn có báo chí của các đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội nghề nghiệp, báo chí, truyền thông của các Bộ, Ngành… có thể nói báo chí Việt Nam không đa nguyên nhưng lại rất đa dạng, đáp ứng nhu cầu được thông tin của các tầng lớp xã hội, của công chúng nói chung, phù hợp với những bước tiến tốc độ cao của truyền thông thế giới.

Đội ngũ nhà báo của nước ta ngày càng hùng hậu có bản lĩnh chính trị vững chắc, kiên trung, anh dũng sãn sàng xung phong đi sâu, đi sát vào quần chúng, lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của nhân dân trên mọi vùng miền của Tổ quốc. Đã có rất nhiêu những tấm gương nhà báo chân chính, có tâm, có tài "sinh nghề tử nghiệp"....đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người  dân.

Tuy nhiên, nền báo chí nước nhà cũng đang phải đương đầu với nhiều khó khăn thử thách, xã hội ngày càng hiện đại tương thích với nó là những kênh thông tin cũng vô cùng đa dạng, muôn màu muôn vẻ, đòi hỏi các nhà báo phải có bản lĩnh biết chọn lọc. Hết sức giữ mình, cần tránh trượt dài trên cái dốc của sự tha hóa, làm mất đi đạo đức nghề nghiệp, quay lưng lại với nhân dân và tổ quốc. Bằng mọi giá phải củng cố niềm tin trong nhân dân, sãn sàng chiến đấu cho sự nghiệp chung là làm cho "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh"....

Thảo Phương - TTVN