Tin tức KHKT

Lễ khai mạc Hội thi khoa học - kỹ thuật dành cho học sinh trung học ở thủ đô diễn ra chiều 25-12. Đây là năm thứ ba Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức hội thi này nhằm cùng các địa phương trên cả nước góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp dạy và học, ứng dụng kiến thức giải quyết các vấn đề trong thực tế đời sống của học sinh.
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;