Tin tức DSVH

Đưa môn di sản (DS) vào trường học đã trở thành yêu cầu chính thức để giúp học sinh hiểu biết về giá trị của các DS.
Mục đích của việc giáo dục thông qua di sản là nhằm hình thành và nâng cao ý thức tôn trọng, giữ gìn, phát huy những giá trị của di sản văn hóa, rèn luyện tính chủ động sáng tạo trong đổi mới phương pháp học tập. Sau một năm triển khai thí điểm, những kết quả mang lại đã cho thấy hiệu quả tích cực từ hoạt động này.
Ngày 3/5/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức các đoàn công tác đi dự một số giờ dạy tại các Trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn Hà Nội nhằm đánh giá công tác triển khai sử dụng di sản văn hóa trong dạy học ở Trường phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên.