Di sản văn hóa

Hoạt động DSVH

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, trong tháng 12/2013, Sở sẽ triển khai tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên các môn Lịch sử, Địa lý, Âm nhạc về sử dụng di sản văn hóa trong dạy - học ở trường trung học.
Nhằm góp phần giáo dục toàn diện học sinh, gìn giữ và phát huy giá trị của di sản văn hoá vì lợi ích của toàn xã hội và truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa ban hành công văn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL hướng dẫn sử dụng di sản trong dạy học ở trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX).