Giới thiệu chung: 

I. Nhiệm vụ của Trung tâm Học liệu:

- Nghiên cứu, sản xuất các tài liệu phục vụ giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học.
- Giới thiệu và phát hành các sản phẩm của Trung tâm trong phạm vi toàn quốc.
- Liên kết với các Trung tâm nghiên cứu trong và ngoài nước để triển khai các dự án có liên quan tới nội dung giáo dục và đào tạo.

II. Quyền hạn của Trung tâm:

- Trung tâm Học liệu quản lý và sử dụng vốn, đất đai, nhà xưởng, văn phòng, thiết bị và các nguồn lực khác do trường Đại học Sư phạm Hà Nội sắp xếp, được quyền liên kết và tiếp nhận vốn, tài sản của các cơ quan trong và ngoài nước tài trợ.

- Trung tâm Học liệu được phép vay vốn và huy động vốn khi có nhu cầu phát triển sản xuất và mở rộng kinh doanh.

- Trung tâm Học liệu được quyền tự chủ ký các hợp đồng sản xuất, các hợp đồng kinh doanh và hợp đồng lao động. Đồng thời Trung tâm có quyền quyết định mức lương và sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng theo quy định của pháp luật hiện hành và theo Điều lệ tổ chức hoạt động của doanh nghiệp trong trường học.

- Trung tâm Học liệu được quyền đặt các đại lý trên phạm vi cả nước.

Trách nhiệm của Trung tâm:

- Trung tâm Học liệu chịu trách nhiệm xây dựng các kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm, các dự án nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh của Trung tâm trình Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội duyệt.

- Theo định kỳ 3 tháng một lần, Trung tâm học liệu báo cáo với Hiệu trưởng về kết quả hoạt động của Trung tâm.

- Trung tâm Học liệu có trách nhiệm sử dụng các nguồn lực được cấp đúng mục tiêu, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm bảo toàn, phát triển vốn và thanh toán các nguồn vốn vay.