Mẫu biểu kèm theo công văn hướng dẫn cuộc thi KHKT 2015
Mẫu biểu kèm theo công văn hướng dẫn cuộc thi KHKT 2015
Download các biểu mẫu hướng dẫn cuộc thi KHKT 2015 đính kèm dưới đây:

Phieu Nguoi bao tro.doc

Huong dan ke hoach nghien cuu.doc

1a Phieu hoc sinh.doc

1b Phieu phe duyet DA.doc

1c Phieu co so nghien cuu co kiem soat.doc

2 Phieu xac nhan nha khoa hoc.doc

3 Phieu danh gia rui ro.doc

4 Phieu cho phep thong tin.doc

5 Phieu nghien cuu dong vat co xuong song 5A.doc

6 Phieu nghien cuu dong vat co xuong song 5B.doc

7 Phieu du an tiep tuc.doc

8 Phieu danh gia rui ro chat nguy hiem.doc

9 Phieu su dung mo nguoi va dong vat co xuong song (6B).doc

10 Phieu tham du cua con nguoi.doc

BanDangKiDuThi.doc


PHIẾU TỜ KHAI NGƯỜI BẢO TRỢ
 PHIẾU HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU/TÓM TẮT DỰ ÁN
 1A PHIẾU HỌC SINH
1B PHIẾU PHÊ DUYỆT DỰ ÁN

1C PHIẾU CƠ SỞ NGHIÊN CỨU CÓ KIỂM SOÁT

2 PHIẾU XÁC NHẬN NHÀ KHOA HỌC

3 PHIẾU ĐÁNH GIÁ RỦI RO

4 PHIẾU CHO PHÉP THÔNG TIN

5 PHIẾU NGHIÊN CỨU ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG (5A)

6 PHIẾU NGHIÊN CỨU ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG (5B)

7 PHIẾU DỰ ÁN TIẾP TỤC

8 PHIẾU ĐÁNH GIÁ RỦI RO CHẤT SINH HỌC NGUY HIỂM(6A)

9 PHIẾU SỬ DỤNG MÔ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG (6B)

10 PHIẾU THAM GIA CỦA CON NGƯỜI

BẢN ĐĂNG KÝ DỰ THI