Các biểu mẫu đăng kí thi Khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học
cong_van
Các biểu mẫu đăng kí thi Khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học


Các biểu mẫu đăng kí thi Khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học

Download các công văn đính kèm dưới đây:

0 Phieu dang ki Du an du thi.doc

1 Phieu phe duyet DA.doc

2 Phieu xac nhan cua nguoi huong dan nghien cuu.doc

3 Phieu xac nhan cua co quan nghien cuu.doc

4 Phieu danh gia rui ro.doc

5 Phieu du an tiep tuc.doc

6 Mau bao cao ket qua nghien cuu.doc


Phiếu phê duyệt dự án


PHIẾU XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU 

PHIẾU XÁC NHẬN CƠ QUAN NGHIÊN CỨU (3)

PHIẾU ĐÁNH GIÁ RỦI RO (4)

PHIẾU DỰ ÁN TIẾP TỤC (5)

CẤU TRÚC BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU