Cuộc thi KHKT

Thông báo kết luận hội thảo "Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lí và giáo viên hướng dẫn học sinh NCKHKT"
Ngày 24 tháng 6 năm 2013 Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có Công văn số 4241/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2013-2014 (sau đây gọi là Cuộc thi), trong đó đã quy định rõ về thời gian, địa điểm tổ chức Cuộc thi và thủ tục đăng kí dự thi.
Các biểu mẫu đăng kí thi Khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học
Thực hiện Quy chế thi khoa học, kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) (sau đây gọi tắt là Thông tư 38), Bộ GDĐT hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và tổ chức cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học (sau đây gọi tắt là cuộc thi KHKT cấp quốc gia) năm học 2013-2014 như sau:
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;