Chế độ

Cuộc thi DSVH

Thực hiện chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển và thỏa thuận giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Văn phòng UNESCO Hà Nội, Vụ Giáo dục Trung học đã triển khai thực hiện việc sử dụng di sản trong dạy học ở trường phổ thông ở một số tỉnh/thành phố tham gia thí điểm, qua việc triển khai các công việc biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn, chỉ đạo việc dạy và học, kiểm tra thực hiện ở các địa phương tham gia thí điểm. Dưới đây là một số hình ảnh dạy học tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội.